Gebruiksvoorwaarden

1.Algemeen
1.1
In deze voorwaarden wordt VZW OEV, met vestigingsadres te Hoge Vesten 66, 9300 Aalst, verder aangeduid als Aperoilsjt.
1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Aperoilsjt betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, onderdelen, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Aperoilsjt en een koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
1.4
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.
1.5
Koper geldt niet als agent of distributeur van Aperoilsjt tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
1.6
Aperoilsjt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
1.7
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Aperoilsjt.

2.Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van Aperoilsjt, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Aperoilsjt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Aperoilsjt dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.
2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Aperoilsjt slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Aperoilsjt.
2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Aperoilsjt verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Aperoilsjt te verrichten wezenlijk andere prestatie. Aperoilsjt behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

3.Overeenkomsten
3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van APeroilsjt met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Aperoilsjt.
3.2
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Aperoilsjt is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Aperoilsjt zijn bevestigd.
3.3
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.
3.4
Aperoilsjt heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

4. Prijzen
4.1
De zaken van Aperoilsjt worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Aperoilsjt. De diensten van Aperoilsjt worden verricht tegen de prijs die Aperoilsjt na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
4.2
Indien de aankoopprijs van het bestelde product voor Aperoilsjt door omstandigheden sterk afwijkt van de prijs die geldde op het moment van de bestelling, behoudt Aperoilsjt het recht om uw bestelling te annuleren indien er geen overeenkomst bereikt kan worden tussen Aperoilsjt en de koper.
4.3
Alle aanbiedingen van Aperoilsjt zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen en productinformatie zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of administratieve fouten.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1
Aperoilsjt behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Aperoilsjt aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Aperoilsjt ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Aperoilsjt van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Aperoilsjt en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.


6. Bestelling wijzigen of annuleren
6.1
U kunt uw bestelling altijd nog wijzigen of annuleren tot uiterst 1 dag voor de levering. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar het volgende e-mail adres: info@aperoilsjt.be.

7. Retourneren
7.1
U kunt een pakket retourneren met de volgende redenen:
- Uw bestelling bevat een product waarbij de vervaldatum bij levering bereikt is.
8.2
Retourneren op basis van Wet Koop op Afstand wordt enkel aanvaard indien het product ongeopend en in originele staat terug bezorgt wordt bij Aperoilsjt.
8.3
De gemaakte kosten voor het retourneren van het product vallen ten laste van de koper, tenzij er sprake is van een fout door Aperoilsjt.
8.3
Voor het retourneren van uw product kunt u contact opnemen via mail naar info@aperoilsjt.be of telefonisch op het nummer 0474 79 66 24 of via briefwisseling op bovenstaande adres.